خرید در خارج از کشور - تماس با ما

دفتر معاون وزیر تدارکات تلفن: ( +98 21 ) 88780176
فاکس : ( +98 21 ) 88780177

کارشناسان خرید:
تلفن : ( +98 21 ) 6-88780175
فاکس : ( +98 21 ) 88780177