آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه به شماره 196507
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه بصورت ESL با ظرفیت 10هزار عدد در ساعت جهت نصب در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی دومرحله‌ای براساس برگه شرایط شرکت در مناقصه از سازندگان و یا تأمین کنندگان داخلی و یا خارجی که در ایران دارای نمایندگی فعال می‌باشند اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد‌هزار‌ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر در وجه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه 3 مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/24 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند.

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)