باسمه تعالی
شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) به عنوان مناقصه‌گزار درنظر دارد نسبت به خرید 5 دستگاه میلکو
اسکن اتوآنالایزر شیر و یک دستگاه شمارش گر همزمان باکتری و سلول های سوماتیک شیر ازطريق انجام تشريفات مناقصه عمومی دومرحله ای و براساس برگ شرايط از تمام تأمین کنندگان داخلی و یا خارجی که در ایران دارای نمایندگی فعال می باشند اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را تا روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 6/12/99 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)