آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خط کامل تولید و بسته بندی پنیر پروسس

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای خريد خط کامل تولید و بسته بندی پنیر پروسس به شماره 194722 شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) به عنوان مناقصه¬گزار در نظر دارد نسبت به خريد یک خط کامل تولید و بسته بندی 3 تن پنیر پروسس در شکل های ورقه ای ، مکعبی و مثلثی در اوزان مختلف در یک شیفت 12 ساعت جهت نصب در شركت شير پاستوريزه پگاه گلستان از طريق انجام تشريفات مناقصه عمومی دومرحله¬ای براساس برگه شرايط شرکت در مناقصه از سازندگان و یا تأمین کنندگان داخلی و یا خارجی که در ایران دارای نمایندگی فعال می¬باشند اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد‌هزار‌ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر در وجه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه 3 مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ10/7/1400 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند.