آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200.000.000 عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره 1686

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  200.000.000 عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره  1686

 

    شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه­گزار در نظر دارد نسبت به خرید 200.000.000 عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی و آب­میوه 1000 سی سی اسکوئر، 1000 سی سی اسلیم هلی کپ، 200 سی سی اسلیم، 200 سی سی بیس و 200 سی سی سه گوش به همراه کلیه ملحقات مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای و براساس اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6، طبقه سوم مراجعه و برگ شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/04/1402 پیشنهادات خود را در پاکت های لاک، مهر و امضا شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.      

      

                           شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)