آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 20.000 کیلوگرم پودر کاکائوی کارگیل کد GT50 به شماره 4597

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  20.000 کیلوگرم پودر کاکائوی کارگیل کد GT50 به شماره 4597

 

    شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه­گزار در نظر دارد نسبت به خرید 20.000 پودر کاکائوی کارگیل کد GT50 به شماره 4597 از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6، طبقه سوم مراجعه و برگ شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 05/10/1402 پیش­نهادات خود را در پاکت های لاک، مهر و امضا شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.      

      

                           شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)