آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 29.500 کیلوگرم نمک جوها (S9، T، C و PZ7) به شماره 6215

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 29.500 کیلوگرم نمک جوها (S9، T، C و PZ7) به شماره 6215

 

    شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه­گزار در نظر دارد نسبت به خرید 29.500 کیلوگرم نمک جوها (S9، T، C و PZ7) به شماره 6215 از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6، طبقه سوم مراجعه و برگ شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 18/01/1403 پیش­نهادات خود را در پاکت های لاک، مهر و امضا و چسب زده شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.      

      

                           شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)