باسمه تعالی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سودکاستیک پرک به شماره 190409

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه­گزار در نظر دارد نسبت به خرید 1,200تن سود کاستیک پرک به روش تولید ممبران، طبق مشخصات اعلام شده از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایطمناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)