باسمه تعالی
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید و حمل میزان ۵۸٫۰۰۰کیلوگرم فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف را طبق مشخصات اعلام شده از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۳۵۵۲۰۸۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران ، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک ۶ - طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را تا روز چهارشنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۹ دریافت و حداکثرتا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۱/۱۲/۹۹ پیشنهادات خود را در پاکت لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)