باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فویل پانچی و رولی آلومینیومی به شماره 185240

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید 150.000.000 عدد انواع فویل پانچی آلومینیومی بسته بندی درب ظروف یکبار مصرف از پلیمرهای PP , PS وCPP و PE با تعداد 137 طرح و 25.000 کیلوگرم فویل رولی با تعداد 15 طرح ( مجموعاً 152 طرح ) طبق مشخصات اعلام شده باانجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله ای و بر اساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد‌هزار‌ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر دروجه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه 3 مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 1400/03/10 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)