آگهی مناقصه عمومی
می 29, 2021
آگهی مناقصه عمومی
ژوئن 14, 2021
باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 97,000عدد انواع چسب نواری به شماره 184174

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 97,000 عدد انواع چسب نواری 5 سانتیمتری 90و500 یاردی 48-43میکرون طبق مشخصات اعلام شده از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله‌‎ای و براساس برگ شرایط اقدام كند. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات ادارای به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایطمناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تحويل دهند.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)