بسمه تعالي

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 168 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه 135953/1

شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) به عنوان مناقصه‌گزاردر نظردارد نسبت به خرید 168 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه ازطريق انجام تشريفات مناقصه عمومی دو مرحله ای و براساس برگ شرايط از تمام تأمین کنندگان داخلی و خارجی که در ایران دارای نمایندگی می باشند اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000ريال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/09/98 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)