انتصاب در شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر رومی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور جناب آقای مهندس بهمن مرادنیا به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی منصوب گردید.
در مراسمی که در روزچهارشنبه مورخ 95/10/15 در شرکت بازرگانی با حضور جناب آقای دکتر رومی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور و مدیرعامل و معاونین صنایع شیر و اعضاء هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت بازرگانی برگزار شد، جناب آقای مهندس بهمن مرادنیا به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر مرعشی تقدیر و تشکر گردید .