انتصاب مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر حسینی مدیر عامل محترم صنایع شیر ایران جناب آقای دکترعلیرضا رحمن به سمت مدیرعامل شرکت بازرگانی منصوب گردید. در مراسمی که در روزیکشنبه مورخ 28/5/97 در شرکت بازرگانی با حضور جناب آقای دکتر بابایی مشاورمحترم مدیرعامل صنایع شیر ایران و اعضاء هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت بازرگانی برگزار شد، دکترعلیرضا رحمن به سمت مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر نوربخش تقدیر و تشکر گردید .