انواع سفارشات

مواد اولیه و مواد مصرفی شامل: روغن نباتی - تثبیت کننده - و سایر موارد.
انواع شوینده ها و سودای پوسته پوسته شده
مواد بسته بندی شامل: انواع فویل و بسته بندی - کاغذ روغنی.