خرید خارجی – اهداف و فعالیت ها

با توجه به اساسنامه مصوب شرکت بازرگانی ؛شاخص ترین هدف معاونت تامین و توزیع خرید مواد اولیه و بسته بندی؛لوازم و قطعات مورد نیاز خطوط لبنی جهت شرکت های تابعه صنایع شیر می باشد.بدیهی است از الزامات یک زنجیره تامین کارآمد ارسال کالاهایی با کیفیت مورد نظر مشتریان با قیمت و زمان تحویل مناسب می باشد.لذا جهت نیل به این مهم راهکارهای این معاونت در خرید خارجی به شرح ذیل خلاصه می گردد.

1- شناخت منابع تامین معتبر خارجی با توجه به کیفیت مورد نظر شرکت های تابعه
2- جمع بندی ؛ برسی و ارزیابی برنامه ریزی سالیانه جهت خرید اقلام خارجی مصرفی با توجه به اهداف و ماموریت سالیانه شرکت
3- نشست و عقد قراردادهای خرید خارجی جهت تامین بموقع اقلام درخواستی شرکت های تابعه با قیمت مناسب
4- هماهنگی با فروشندگان جهت تولید و حمل بموقع و سالم کالای خریداری شده
5- استفاده از منابع تامین و تسهیلات اعطایی بانکها جهت خرید نقدی؛بلند مدت ریفاینانس و سایر روشهای قانونی خرید
6- ترخیص و ارسال بموقع کالاهای مورد نیاز شرکت های تابعه