اهداف و فعاليت ها

خرید خارجی – اهداف و فعاليت ها

با توجه به اساسنامه مصوب شركت بازرگاني ؛شاخص ترين هدف معاونت تامين و توزيع خريد مواد اوليه و بسته بندي؛لوازم و قطعات مورد نياز خطوط لبني جهت شركت هاي تابعه صنايع شير مي باشد.بديهي است از الزامات يك زنجيره تامين كارآمد ارسال كالاهايي با كيفيت مورد نظر مشتريان با قيمت و زمان تحويل مناسب مي باشد.لذا جهت نيل به اين مهم راهكارهاي اين معاونت در خريد خارجي به شرح ذيل خلاصه مي گردد.

1- شناخت منابع تامين معتبر خارجي با توجه به كيفيت مورد نظر شركت هاي تابعه
2- جمع بندي ؛ برسي و ارزيابي برنامه ريزي ساليانه جهت خريد اقلام خارجي مصرفي با توجه به اهداف و ماموريت ساليانه شركت
3- نشست و عقد قراردادهاي خريد خارجي جهت تامين بموقع اقلام درخواستي شركت هاي تابعه با قيمت مناسب
4- هماهنگي با فروشندگان جهت توليد و حمل بموقع و سالم كالاي خريداري شده
5- استفاده از منابع تامين و تسهيلات اعطايي بانكها جهت خريد نقدي؛بلند مدت ريفاينانس و ساير روشهاي قانوني خريد
6- ترخيص و ارسال بموقع كالاهاي مورد نياز شركت هاي تابعه