تامین و تولید انواع نهاده های دامی و کنسانتره

واحد تامین و تولید نهاده های دامی در راستای وظیفه مندی خویش مبنی برتامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران طرف قراداد شرکتهای گروه پگاه دراستانها، فعالیت دارد و با انجام این خدمات اهداف زیر را دنبال می نماید :
برقراری ارتباط منسجم با دامداران جهت دریافت و جذب شیر
بهره گیری مناسب ازظرفیت های ژنتیکی دام های مولد شیر
ارتقاء تولید شیر، بهبود کیفیت تغذیه دام وافزایش تولید و سهم جذب شیر شرکتهای گروه در استانها
مدیریت تامین و تولید نهاده های دامی هرساله در دو بخش ذیل فعالیت می کند :
توزیع نهاده بصورت مستقیم بین دامداران طرف قرارداد شرکتهای گروه پگاه در استانها (نظیر جو ، ذرت ، کنجاله تخم پنبه ، کنجاله کلزا)
تولید وتوزیع انواع کنسانتره که هرساله بالغ بر 50 هزارتن انواع کنسانتره (پرتولید ، متوسط تولید، کم تولید ، وفرمول خاص هرکارخانه) با فرمول های مناسب و با تامین کلیه مواد اولیه، تولید وتوزیع می شود.