اهداف و فعاليت ها

تامين و توليد انواع نهاده هاي دامي و كنسانتره-اهداف و فعاليت ها

واحد تامین وتولید نهاده های دامی درراستای وظیفه مندی خویش مبنی برتامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران طرف قراداد شرکتهای گروه پگاه دراستانها، فعالیت دارد وباانجام این خدمات اهداف زیررا دنبال می نماید :
برقراری ارتباط منسجم با دامداران جهت دریافت وجذب شیر
بهره گیری مناسب ازظرفیت های ژنتیکی دام های مولد شیر
ارتقاء تولید شیر، بهبود کیفیت تغذیه دام وافزایش تولید وسهم جذب شیر شرکتهای گروه دراستانها
مدیریت تامین وتولید نهاده های دامی هرساله دردوبخش ذیل فعالیت می کند :
توزیع نهاده بصورت مستقیم بین دامداران طرف قرارداد شرکتهای گروه پگاه دراستانها (نظیر جو ، ذرت ، کنجاله تخم پنبه ، کنجاله کلزا)
تولید وتوزیع انواع کنسانتره که هرساله بالغ بر 50 هزارتن انواع کنسانتره (پرتولید ، متوسط تولید، کم تولید ، وفرمول خاص هرکارخانه) با فرمول های مناسب وبا تامین کلیه مواد اولیه، تولید وتوزیع می شود.