برنامه ها و سیاست های راهبردی

برنامه ها و سیاستهای راهبردی

مهمترين سياستهاي راهبردي شرکت بازرگاني صنايع شير ايران عبارتند از:
1- تمرکز خريد و تجميع خريدهاي مجموعه شرکت هاي تابعه صنايع شير ايران :
يکي از اهداف شرکت صنايع شير ايران در ايجاد شرکت بازرگاني، ايجاد فعاليت تخصصي خريد خارجي براي تامين ماشین آلات ، ملزومات ، مواد اوليه و بسته بندي مورد نياز شرکتهاي تابعه صنايع شير ايران مي باشد.
2- اخذ قيمتهاي بهتر تجاري بر اساس تمرکز و حجم خريد :
تمرکز و حجم بالاي خريد از مهمترين عوامل اخذ حداقل قيمت در بازارهاي جهاني مي باشد. لذا اين شرکت نسبت به دريافت تخفيف هاي مناسب بصورت متمرکز ، براي شرکتهاي تابعه صنايع شير ايران اقدام نموده است.
3- تهيه نهاده هاي دامي جهت دامداران تامين کننده شير خام مورد نياز شرکتهاي تابعه :
در شرايط فعلي تامين شير از نيازهاي اصلي و اساسي شرکتهاي شير پاستوريزه پگاه است که بدليل حضور فعال کارخانه هاي توليد فرآورده هاي شيري رقيب در کشور و تقاضاي فراوان در بازار اين مهم با تهديدات جدي روبرواست از سويي دغدغه اصلي دامداران تامين علوفه با کيفيت و قيمت مناسب است که بخش عمده اي از انرژي و سرمايه هر دامدار که مي بايست صرف مديريت توليد و بهبود کيفيت شير گردد، صرف تامين نهاده هاي علوفه اي دامي مورد نياز مي شود. که در صورت تامين اقلام و نهاده هاي مورد نياز با کيفيت و قيمت مناسب براي دامدار شاهد افزايش توليد شير خام و بهبود کيفيت شير دامداريها بدون صرف هزينه اضافي خواهيم بود.
4- اخذ تسهيلات بهتر از بانکها با توجه به تمرکز خريد :
با توجه به خريد هاي متمرکز، اين شرکت براي تامين نقدينگي با بانکهاي متعدد مبادرت به مذاکره نموده و علاوه بر تسهيلات ارزي و ريالي ارزان قيمت دريافت شده ، هر ساله نسبت به اخذ حد اعتباري جهت گشايش اعتبارات اسنادي نيز اقدام مينمايد.
5- ايجاد قدرت مانور تامين نياز واحدها و افزايش رضايت مشتريان :
با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خصوص تسويه مانده حسابهاي شرکتهاي تابعه صنايع شير و اخذ وجه نقد و يا چک و يا تهاتر مبالغ بدهي در قبال ارسال اقلام صادراتي نياز واحدها تامين شده است.
6- جذب مشتريان خارج از مجموعه شرکتهاي تابعه صنايع شير ايران:
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران به منظور گسترش دامنه فعاليت خود در نظر دارد علاوه بر ارائه خدمات و سرويس دهي به شرکتها و واحدهاي توليدي تابعه صنايع شير ايران، از طريق برنامه ريزي و با توجه به اصلاح ساختار تشکيلاتي و تغييرات اساسي در روشها و سيستم ها و مکانيزمهاي فروش شرکت نسبت به معرفي خود جهت تامين نياز کليه شرکتها و واحدهاي لبني نيز اقدام نمايد.
7-توجه به امر صادرات و گسترش آن:
با عنايت به سياستهاي کلي کشور در جهت برنامه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چهارم و پنجم توسعه ، صادرات غیر نفتی مورد توجه خاص قرار دارد و شرکت بازرگانی صنايع شير ايران با تعامل هم جهت و مثبت با شرکتهاي توليدي پگاه و ساماندهي نمايندگي هاي فروش از طريق ايجاد دفاتر نمايندگي و تاسيس شرکت مشترک پگاه کردستان عراق و اعمال سياستهاي حمايتي شرکت صنايع شير ايران، سياست گسترش صادرات را در پيش گرفته است.
8- فروش محصولات جديد بر پايه شير خام با مواد مغذي خاص و تامين و ارتقاء کيفيت و بهداشت توليدات شرکتهاي تابعه صنايع شير براي حفظ و گسترش بازارهاي مصرف داخلي و خارجي :
لزوم توليد شيرهاي ويژه با مواد مغذي خاص براي حفظ و گسترش بازارها بويژه بازارهاي صادراتي و تامين و ارتقاء بهداشتي توليدات شرکتهاي تابعه صنايع شير ايران و ارتقاء مستمر بهره وري و رضايت مندي مشتريان با عنايت به وجود اين پتانسيل در دامداريهاي زير مجموعه .
راهبرد شركت بازرگاني صنايع شيرايران، چشاندن طعم طبيعي و با كيفيت فرآورده هاي شيري ايراني به مشتريان وحضور هرچه فعالتر دربازارهاي منطقه اي و جهاني از طريق ايجاد شعب شركت در بازارهاي صادراتي و احداث كارخانه فرآوري محصولات لبني پگاه در بازارهاي هدف مي باشد كه در اين راستا موفقيتهاي بزرگي حاصل گرديده است.