خرید داخلی - تماس با ما

دفتر معاونت خريد
تلفن : ( +98 21 ) 88780176
فاكس : ( +98 21 ) 88780177
واحد خرید داخلي
تلفن : ( +98 21 ) 88784254
فاکس : ( +98 21 ) 887796