خرید داخلی - با ما تماس بگیرید

دفتر معاون وزیر تدارکات
تلفن : ( +98 21 ) 88780176
فاكس : ( +98 21 ) 88780177
Внутренний отдел закупок
تلفن : ( +98 21 ) 88784254
فاكس : ( +98 21 ) 887796