مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره 1067028

باسمه تعالی                                                                                                              

 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه به همراه ملحقات مربوطه  به شماره 1067028

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 202 میلیون عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی و آبمیوه 1000 سی سی اسکوئر ، 1000 سی سی اسلیم هلی کپ ، 200 سی سی بیس ، 200 سی سی اسلیم و 250 سی سی بیس مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت برگ شرایط به دفتر مدیرعامل این شرکت واقع در ‏تهران – میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه جوین پلاک6 طبقه3 مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده ‏حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 11/09/1402 به این شرکت تحویل نمایند.‏                                                                                                           

شرکت  بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)