مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187

باسمه تعالی                                                                                                          

 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید میزان 2.000 کیلوگرم روغن آنتی فوم خوراکی و 1.200 کیلوگرم روغن آنتی استیک خوراکی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0100819580001 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ، جهت دریافت برگ شرایط به دفتر مدیرعامل این شرکت واقع در ‏تهران – میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه جوین پلاک6 طبقه3 مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک ، مهر، امضا و چسب زده شده ‏حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 27/02/1402 به این شرکت تحویل نمایند.‏

شرکت  بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)