باسمه تعالی برگ شرایط تجدید مناقصه عمومی خرید 14.900.000عدد گردن آویز(ساشه )سبزی خشک معطر به شماره 154335 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصهگزاردر نظردارد نسبت به خرید 14.900.000عدد گردن آویز(ساشه )سبزی خشک معطر از طریق انجام تشریفات تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه‏ 17 ‏/04/ 99 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)