مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید خط کامل اتوماتیک تولید و بسته بندی انواع پنیر سخت و نیمه سخت

آگهی مناقصه به شماره 194798
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید یک خط کامل اتوماتیک تولید و بسته بندی انواع پنیر سخت و نیمه سخت گودا، امنتال و ادام جهت نصب در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی دومرحله ای براساس برگه شرایط شرکت در مناقصه از سازندگان و یا تأمین کنندگان داخلی و یا خارجی که در ایران دارای نمایندگی فعال هستند اقدام کند. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد ‌هزار ‌ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر در وجه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6، طبقه 3 مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1 آبان 1400 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم کنند.