1403-01-25

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند Indcresa کد PV6R و 30.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند کارگیل کد GT50 به شماره 6535

باسمه تعالی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند Indcresa کد PV6R و 30.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند کارگیل کد []
1403-01-25

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی دستگاه تولید لبنیات ساخت شرکت APV به شماره 6922

بسمه تعالی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی دستگاه تولید لبنیات ساخت شرکت APV به شماره 6922 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) []
1402-12-19

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 29.500 کیلوگرم نمک جوها (S9، T، C و PZ7) به شماره 6215

باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 29.500 کیلوگرم نمک جوها (S9، T، C و PZ7) به شماره 6215       شرکت بازرگانی صنایع []
1402-12-19

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند Indcresa کد PV6R و 30.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند کارگیل کد GT50 به شماره 6535

باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند Indcresa کد PV6R و 30.000 کیلوگرم پودر کاکائوی برند کارگیل کد GT50 []