حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران در کرمان و بازدید از شرکت آلومینیوم هزار و شرکت پگاه کرمان