1400-06-13

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه

باسمه تعالی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل []
1400-05-20

آگهی مزایده عمومی فروش دستگاه مولد برق

1400-04-21

آگهی مناقصه عمومی ۱۹۰۴۰۹

1400-03-08

آگهی مناقصه عمومی