تركیب سهامدران در پایان سال مالی منتهی به 1398/12/29

شرح

تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمایه

شركت سرمایه گذاری صبا جهاد

149،184،651

99.4564349

149،184،651،000

سهامداران خارجی

627،411

0.418274

627،411،000

شركت سرمایه گذاری گسترش و صنعت

175،809

0.117206

175،809،000

شركت پیچك

11،829

0.007886

11،829،000

شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا

75

0.00005

75،000

شرکت محراب عمران تهران

75

0.00005

75،000

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا

50

0.0000333

50،000

شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس

50

0.0000333

50،000

مجتمع طیور فارس

50

0.0000333

50،000

جمع

150،000،000

100

150،000،000،000