هیئت مدیره

علیرضا سرابی
رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

مریم اسدی
عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

یغمور قلی زاده
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

مرتضی رضایی
عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران