ارتباط با ما

نشانی : تهران – میدان آرژانتین – انتهای خیابان الوند – کوچه جوین – پلاک 6
کد پستی : 1516933611
صندوق پستی : 16765/314

حوزه مدیریت
تلفن : ( +98 21 ) 88780168-70
فاکس : ( +98 21 ) 88780172

حوزه معاونت صادرات
تلفن : ( +98 21 ) 88209198-9
فاکس : ( +98 21 ) 88779856
دفتر عراق
تلفن : ( +964 ) 7712237345

حوزه معاونت مالی پشتیبانی
تلفن : ( +98 21 ) 88780168-70
فاکس : ( +98 21 ) 88780172

حوزه تامین و تولید
تلفن : ( +98 21 )88780174-6
فاکس : ( +98 21 ) 88780172

دفتر افغانستان
تلفن : ( +93 ) 795939450

روابط عمومی
تلفن : ( +98 21 ) 88209268