1402-09-07

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره 1067028

باسمه تعالی                                                                                                                مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه به همراه ملحقات مربوطه  به شماره 1067028 شرکت []
1402-04-18

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200.000.000 عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره 1686

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  200.000.000 عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره  1686       []
1402-02-21

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187

باسمه تعالی                                                                                                            مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) []
1402-01-30

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408

باسمه  تعالی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع  فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408  شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران []