1400-07-20

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خط کامل تولید و بسته بندی پنیر پروسس

1400-07-07

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه پرکن و بسته بندی فرم فیل سیل پنیر خامه ای و پنیر لبنه به شماره 196507 شرکت […]
1400-06-30

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید خط کامل اتوماتیک تولید و بسته بندی انواع پنیر سخت و نیمه سخت

آگهی مناقصه به شماره 194798 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید یک خط کامل اتوماتیک […]
1400-06-22

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خط کامل تولید و بسته بندی پنیر پروسس