افتخارات

شرکت بازرگانی صنایع لبنی پگاه ایران به مراقبت از خدا افتخار می کند و برای دستیابی به موقعیت عالی در بازارهای داخلی و حضور خود در بازارهای بین المللی متکی به الطاف الهی ، دانش روز و پشتکار کارکنان مجرب و فداکار خود است.
این گفته با چهار پیروزی در رتبه بندی صادرکنندگان کشور در سالهای 1381 ، 1386 ، 1387 و 1389 و سه بار در رتبه بندی صادر کنندگان برجسته کشور در سالهای 1388 ، 1390 و 1391 تأیید می شود.
گروه پگاه ، با 50 سال تجربه درخشان و فعالیت های گسترده لبنیات برای تأمین نیازها و نیازهای مشتریان با "مشتری مداری" ویژه و موفقیت در حفظ موقعیت قوی در بازارهای بین المللی ، قول می دهد که پگاه ادامه دهد. صنعت.