اهداف و فعاليت ها

فروش داخلي – اهداف و فعاليت ها

در راستاي استراتژي شركت بازرگاني؛واحد فروش اين شركت با برنامه ريزي هاي هدفمند اقدام به تامين مواد اوليه مورد نياز شركت هاي تابعه مي نمايد.اهتمام به دو عامل قيمت مناسب و تامين بموقع براي گروههاي توليدي موجب تاثير مثبت بر فرايند قيمت گذاري محصولات پگاه مي گردد. ماموريت اين بخش توسعه كمي و كيفي اقلام موجود در سبد كالا هاي قابل عرضه به شركت هاي تابعه و ساير شركت هاي لبني خارج از گروه مي باشد.