در راستای استراتژی شرکت بازرگانی؛واحد فروش این شرکت با برنامه ریزی های هدفمند اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تابعه می نماید.اهتمام به دو عامل قیمت مناسب و تامین بموقع برای گروههای تولیدی موجب تاثیر مثبت بر فرایند قیمت گذاری محصولات پگاه می گردد. ماموریت این بخش توسعه کمی و کیفی اقلام موجود در سبد کالا های قابل عرضه به شرکت های تابعه و سایر شرکت های لبنی خارج از گروه می باشد.