اهداف و فعالیت ها

در راستای استراتژی شرکت بازرگانی؛واحد فروش این شرکت با برنامه ریزی های هدفمند اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تابعه می نماید.اهتمام به دو عامل قیمت مناسب و تامین بموقع برای گروههای تولیدی موجب تاثیر مثبت بر فرایند قیمت گذاری محصولات پگاه می گردد. ماموریت این بخش توسعه کمی و کیفی اقلام موجود در سبد کالا های قابل عرضه به شرکت های تابعه و سایر شرکت های لبنی خارج از گروه می باشد.