خرید داخلی - اهداف و فعاليت ها

با توجه به اهميت ويژه تامين بموقع و مطلوب مواد اوليه مورد نياز خطوط لبني جهت شركت هاي تابعه صنايع شير و نيز حمايت از توليد كنندگان داخلي كشور ؛ اهتمام زنجيره تامين شركت بازرگاني در شناخت اين منابع داخلي وجايگزين نمودن برخي اقلام با توليدات داخلي ماموريت اين واحد مي باشد..لذا جهت نيل به اين مهم راهكارهاي اين معاونت در خريد داخلي به شرح ذيل خلاصه مي گردد.

1- شناخت منابع تامين معتبر داخلي با توجه به كيفيت مورد نظر شركت هاي تابعه
2- جمع بندي ؛ برسي و ارزيابي برنامه ريزي ساليانه جهت خريد اقلام داخلي مصرفي با توجه به اهداف و ماموريت ساليانه شركت
3- نشست و عقد قراردادهاي خريد داخلي جهت تامين بموقع اقلام درخواستي شركت هاي تابعه با قيمت مناسب
4- هماهنگي با فروشندگان جهت توليد و ارسال كالاي سالم به شركت هاي تابعه