با توجه به اهمیت ویژه تامین بموقع و مطلوب مواد اولیه مورد نیاز خطوط لبنی جهت شرکت های تابعه صنایع شیر و نیز حمایت از تولید کنندگان داخلی کشور ؛ اهتمام زنجیره تامین شرکت بازرگانی در شناخت این منابع داخلی وجایگزین نمودن برخی اقلام با تولیدات داخلی ماموریت این واحد می باشد. لذا جهت نیل به این مهم راهکارهای این معاونت در خرید داخلی به شرح ذیل خلاصه می گردد.

1- شناخت منابع تامین معتبر داخلی با توجه به کیفیت مورد نظر شرکت های تابعه

2- جمع بندی ؛ برسی و ارزیابی برنامه ریزی سالیانه جهت خرید اقلام داخلی مصرفی با توجه به اهداف و ماموریت سالیانه شرکت

3- نشست و عقد قراردادهای خرید داخلی جهت تامین بموقع اقلام درخواستی شرکت های تابعه با قیمت مناسب

4- هماهنگی با فروشندگان جهت تولید و ارسال کالای سالم به شرکت های تابعه