مصرف کنسانتره با افزایش راندمان شیردهی، تعلیف آسانتر، ریخت و پاش کمتر، باعت کاهش هزینه های ثابت دامداری می گردد.
قابلیت هضم مواد آلی خوراک کنسانتره در مقایسه با مواد اولیه خام به مراتب بیشتر می باشد.
نیاز واقعی دام در قالب خوراک فرموله به درستی برآورد و تأمین می گردد.