1400-10-08

حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران در کرمان و بازدید از شرکت آلومینیوم هزار و شرکت پگاه کرمان

1400-09-23

پگاه در میان ۷ صادرکننده ممتاز کشور

1400-09-21

تقدیر رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر جناب آقای درازهی, از جناب آقای قلی زاده نایب رییس سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی

1400-09-17

در جشنواره انتشارات روابط عمومی و در بین ۱۵۰۰ اثر: پگاه با کسب ۳رتبه ملی «روابط عمومی برتر»شد