آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408

باسمه  تعالی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع  فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408

 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید 110.300.000 عدد انواع فویل پانچی آلومینیومی و میزان 22.000کیلوگرم انواع فویل رولی و میزان 40.000 کیلوگرم لفاف کره جهت بسته بندی درب ظروف یکبار مصرف از پلیمرهای  PS و PE و cpp و pp  طبق مشخصات اعلام شده با انجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله ای و بر اساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد‌هزار‌ریال) به حساب جاری شماره 0211917396003 بانک صادرات شعبه میدان مادر دروجه شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه 3 مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/02/1402 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک ،مهر،امضاء و چسب زده شده به این شرکت تسلیم نمایند.