آگهی مناقصه عمومی

شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به خرید وحمل میزان 14.000 لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت مورد نیاز خود را طبق مشخصات اعلام شده از طريق انجام تشريفات مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخه 20/05/99 پیشنهادات خود را در پاکت لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)