تقدیر رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر جناب آقای درازهی, از جناب آقای قلی زاده نایب رییس سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی

تقدیر رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر جناب آقای درازهی, از جناب آقای قلی زاده نایب رییس سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی در جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱ آذرماه سال جاری به پاس تقدیر از زحمات آقای قلی زاده