مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری به شماره 767459

 باسمه تعالی  

 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری به شماره 767459

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 60.000.000 عدد پارچمنت 400 و100  پلیمری  شامل : (10.000.000 عدد پارچمنت پلیمری 100 در سایز(mm 83 × mm 60)  و 50.000.000 عدد پارچمنت400 پلیمری با سایز ( mm118× mm 78 ) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ، جهت دریافت برگ شرایط به دفتر مدیرعامل این شرکت واقع در ‏تهران – میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه جوین پلاک6 طبقه3 مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک ، مهر، امضاء و چسب زده شده ‏حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/02/1402 به این شرکت تحویل نمایند.‏