مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 1110215

 

باسمه تعالی                                                                                                          

                    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 1110215

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید میزان 850 کیلوگرم روغن آنتی فوم خوراکی و 1.700 کیلوگرم روغن آنتی استیک خوراکی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت برگ شرایط به دفتر مدیرعامل این شرکت واقع در ‏تهران – میدان آرژانتین- خیابان الوند- کوچه جوین پلاک6 طبقه3 مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک ، مهر، امضا و چسب زده شده ‏حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 22/11/1402 به این شرکت تحویل نمایند.‏

                                                                                                                        شرکت  بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)