مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه نوع تتراپک به شماره 7220

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید 219.100.000 عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی وآبمیوه ۱۵۰۰ سی سی اسلیم هلی کپ، ۱۰۰۰ سی سی اسلیم هلی کپ، ۱۰۰۰ سی سی اسکوئر، ۱۰۰۰ سی سی Edge ،۲۵۰ سی سی بیس، ۲۰۰ سی سی بیس، ۲۰۰ سی سی اسلیم، ۵۰۰ سی سی بیس پنیر باف و ۲۰۰ سی سی بیس پنیر باف به همراه کلیه ملحقات مربوطه از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی دو مرحله ای و براساس برگ شرایط اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند ضمن پرداخت مبلغ ۰۰۰.۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره ۰۱۰۱٣۵۵۲۰٨۰۰٨ بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک ۶ ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۰٨/۱۲/۱۴۰۰ پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند.