1400-11-01

مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه نوع تتراپک به شماره 7220

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید 219.100.000 عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی وآبمیوه ۱۵۰۰ []
1400-06-30

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید خط کامل اتوماتیک تولید و بسته بندی انواع پنیر سخت و نیمه سخت

آگهی مناقصه به شماره 194798 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید یک خط کامل اتوماتیک []
1400-04-21

آگهی مناقصه عمومی ۱۹۰۴۰۹

1400-03-08

آگهی مناقصه عمومی