1402-02-21

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187

باسمه تعالی                                                                                                            مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی به شماره 766187 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) []
1402-01-30

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408

باسمه  تعالی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع  فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏766408  شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران []
1402-01-30

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری به شماره 767459

 باسمه تعالی    مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری به شماره 767459 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید []
1401-12-22

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 178.000.000 عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه به شماره 7516

 باسمه تعالی     شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه­گزار در نظر دارد نسبت به خرید 178.000.000 عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی []