1401-12-01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فویل پانچی ورولی آلومینیومی و لفاف کره به شماره ‏684237

 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید 130.300.000 عدد انواع فویل پانچی آلومینیومی و میزان 24.000کیلوگرم انواع فویل رولی و []
1401-12-01

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری به شماره 683946

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 60.000.000 عدد پارچمنت 400 و100  پلیمری  شامل : (10.000.000 عدد پارچمنت پلیمری []
1400-11-01

مرحله ای خرید انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آبمیوه نوع تتراپک به شماره 7220

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید 219.100.000 عدد انواع پاکت استریل محصولات لبنی وآبمیوه ۱۵۰۰ []
1400-07-20

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خط کامل تولید و بسته بندی پنیر پروسس